بررسی گلف برقی

ایندفعه اومدیم سراغ ماشینی که همه میشناسیم، فقط مدل برقیش! سئوال اینه که، گلف برقی یا تسلا مدل سه؟ یا شاید اصلا این ماشین یا مدل بنزینی؟