بررسی مینی کوپر مدل جان کوپر ورکس

بررسی مینی کوپر، مدل جان کوپر ورکس که یکی از هیجان انگیز برین ماشین های بیرون اومده از مینی هست.