مازراتی گیبلی 2015

مازراتی گیبلی Q4

مازراتی تو این دو دهه اخیر، سعی کرده که دوباره یه جایی توی بازار پیدا کنه. امروز اومدیم یقهاین مازراتی گیبلی رو گرفتیم تا ببینیم چند چندیم.