کیا سراتو 2012 هاچ بک

کیا سراتو یا فورته. سالهاست که داره فقط بهتر و بهتر میشه و میخواد جای خودش رو تو بازار جهانی پیدا کنه.

امروز اومدیم و نسل اول این ماشین در آمریکا رو گذاشتیم زیر ذره بین تا ببینیم چند چندیم. این توضیح رو هم بدم که در اصل این ماشین نسل دوم جهانی حساب میشه!