بررسی دوج چلنجر

دیگه نوبتی هم باشه، نوبت این غول خوش صدای آمریکایی هستش. قیافه، بی اعصاب، مصرف بالا، و قیمت پایین